ورزش برای همه
ورزش برای همه

نقش ورزش در سلامت روانی اجتماعی – شخصیت – کاهش افسردگی

نقش ورزش در سلامت روانی اجتماعی – شخصیت – کاهش افسردگی

نقش ورزش بر سلامت روانی اجتماعی

هدف از تهیه این مقاله آشنایی شما با موارد ذیل است.

تعریف ورزش و تندرستی

چکیده ای از تاریخچه پیوند تن و روان

نقش ورزش در اجتماعی شدن

نقش ورزش در شخصیت

 نقش ورزش در اخلاق و رعایت حقوق دیگراننقش ورزش ، نقش ورزش  در کاهش اضطراب ، نقش ورزش در کاهش افسردگی ، نقش ورزش در شخصیت ، نقش ورزش در اجتماعی شدن ، نقش ورزش بر حافظه ، نقش ورزش در اجتماعی شدن و.

نقش ورزش در کاهش افسردگی

نقش ورزش در کاهش اضطراب

نقش ورزش در پر کردن اوقات فراغت

نقش ورزش بر فرهنگ

نقش ورزش بر حافظه

ﺗﻌﺮﻳﻒ ورزش و ﺗﻨﺪرستی

«ورزش ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﻴﺮوی ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ درونی و ﺑﻴﺮوﻧنی ﺗﺤﺮﻳﻚ

می ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ورزشی ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ارﺗﺒﺎط ﭘﻴﺪا می ﻛﻨﺪ » (ﻛﻮﺷﺎﻓﺮ ،1381، ص 58 )

در ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼمی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻫﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻜﺘﺐ می ﺑﺎﺷﺪ ، ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺟﺪا

از اﻳﻦ اﺻﻞ کلی ﻧﺒﻮده و ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ پی رﻳﺰی اﻳﻦ ﻋﻠﻢ  ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺴﻤﺎنی و ﻓﻴﺰیکی اﺳﺖ ولی در

ﻧﻬﺎﻳﺖ وﺳﻴﻴﻠﻪ اﻳﺴﺖ ﻛﻪ در ﻛﻤﺎل و ﺗﻌﺎلی اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و میﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎمی در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﻏﺎیی اﻧﺴﺎن

ﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﻴﺮ الی اﷲ اﺳﺖ  ﺑﺮ دارد. (ﻋﺰﻳﺰ آﺑﺎدی ﻓﺮاﻫﺎنی ،1373 ،ص 7) «ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﻛﻪ ﺑﺎ ورزش ﻗﻮت

ﺟﺴﻤﺎنی ﺧﻮدﺗﺎن را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ، ﻗﻮای روﺣﺎﻧﻴﺘﺎن را ﻫﻢ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﻛﻪ ﻛﻮﺷﺶ

ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﺟﺴﻤﺘﺎن ﻗﻮی ﺑﺎﺷﺪ ، ﻛﻮﺷﺶ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ روﺣﺘﺎن ﻫﻢ ﻗﻮی ﺑﺎﺷﺪ »(اﻣﺎم خمینی (ره)،1386،ص255) از

ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎنی ،«ﺗﻨﺪرستی ً ﺻﺮﻓﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻴﻤﺎري و ﺿﻌﻒ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آن ﺳﻼمتی

ﻛﺎﻣﻞ جسمی ، ذهنی ، اﺟﺘﻤﺎعی و روحی اﺳﺖ .  در ﺣﻘﻴﻘﺖ  دو ﻫﺪف ﻋﻤﺪه ﺗﻨﺪرستی ، ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ

ﻣﺮگ  و  از ﺑﻴﻤﺎری اﺳﺖ» ( ﮔﺎﺋﻴﻨﻲ ، 1386 ،ص27)

تهیه و تنظیم:سجاد عبدالله پور (مرکز تربیت معلم علامه طباطبایی اردبیل)

برای دانلود مطلب برروی لینک زیر کلیک نمایید.

دانلود (PDF, Unknown)

 

گردآوری: وحید بقایی

از همین نویسنده بخوانید:

 حرکات تی ار ایکس TRX

نوارهای کنزیو تیپ

اصول اوليه کوهنوردی

استعدادیابی ورزشی

جزوء آمادگی جسمانی

کافئین و تاثیر آن در ورزش

تندرستی با تمرینات مناسب

11 نکته کاربردی درباره پیاده روی

پاورپوینت مبانی رفتار سازمانی

ترکیب تمرینات هوازی و قدرتی

پاورپوینت برنامه ریزی و طراحی تمرین2

سوء تغذیه در دوران کودکی و نوجوانی

پاورپوینت روانشناسی ورزشی – انگیزه

چگونه موسیقی مناسب ورزش انتخاب کنیم؟

جدید ترین تحقیقات در زمینه فیزیولوژی ورزش

در مورد سوخت و ساز یا متابولیسم بدن چه می دانید؟

 

درباره


ارتباط با ( وحید بقایی) در اینستاگرام

ارسال دیدگاه جدید

توجه داشته باشید پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد . گزینه های ستاره دار الزامی می باشد *

تماس با ما

ایمیل: ehsan.saberi@dr.com

تلفن : 09193432106

ایمیل: v.baghaei1993@gmail.com

تلفن : 09193174357

مشترک خبرنامه ما شوید