ورزش برای همه
ورزش برای همه

تست های كنكور كارشناسی ارشد سراسری سال1388

تست های كنكور كارشناسی ارشد سراسری سال1388

sfa-210210

تست های كنكور كارشناسی ارشد سراسری سال1388

اسیب ورزشی

1 در التهاب محل اتصال وتر عضله به استخوان ( تنوپريوستيت ) در ورزشكاران كدام علايم وجود دارد ؟
1 ) تشديد درد در هنگام استراحت                                                                      2 ) از بين رفتن كامل عملكرد عضلاني مفصلی
3 ) تورم و خونريزی بيش از حد در محل التهاب                                                 4 ) وجود حساسيت بارز در برابر فشار در محل التهاب

 

2 كدام يك از انواع بورسيت ها در دوندگان و بالرين ها شايع تر است ؟
1 ) وركی
2 ) فوق كشككی
3 ) برجستگي بزرگ استخوان ران
4 ) سوئز در قسمت قدام مفصل ران و خلف تاندون سوئز خاصره ای

 

 

3 هنگامي كه درد پايين ساق پا به رغم استراحت همچنان پس از دو هفته وجود دارد ( مشابه التهاب ضريع استخواني ) ، احتمال وجود كدام عارضه بيشتر است ؟
1 ) التهاب پاشنه                                                                                         2 ) سندروم كمپارتمان خلفي
3 ) التهاب كيسه زلالي پاشنه                                                                        4 ) شكستگي خستگي ناشي از فشار

 

4 اسكيت بازي 18 ساله بر اثر تمرينات مداوم دچار درد در ناحيه داخلي پاي راست شده است . در معاينه برجستگي در قسمت پشت قوزك داخلي مشاهده مي شود و ورزشكار از حركت اينورشن مچ پا شكايت دارد . علت تاندونيت عضله …………. است .
1 ) درشت ني خلفي                                                                                    2 ) درشت ني قدامي
3 ) نازك ني بلند                                                                                         4) نازك ني كوتاه

 

5 از آزمون تامپسون (Thompson s test) براي تشخيص پارگي هايي ……………….. استفاده مي شود .
1 ) ليگامنت جانبي مچ – با به جلو كشيدن آن
2 ) عضله دوقلو – با بلند شدن بر روي پنجه پا
3 ) تاندون آشيل – با فشار دادن عضله دوقلو
4 ) ليگامنت دلتوئيد مچ – با چرخش به داخل مچ پا

 

6 عارضه ايليوتيبيال بازو يا زانوي دوندگان مي تواند ناشي از چه چيز باشد ؟
1 ) سوپينيشن يا چرخش خارجي زياد
2 ) پرونيشن يا چرخش داخلي زياد
3 ) باز شدن زياد زانو هنگام فعاليت در جاده هاي ناهموار
4 ) خم شدن زياد زانو در هنگام فعاليت در مسيرهاي شيب دار

 

7 آسيب هاي مزمن تاندون كه به علت انقباض هاي مكرر و بيش از حد و عمدتا به دليل انقباض هاي برون گرا رخ مي دهند و معمولا توام با التهاب نيستند ، چه نام دارند ؟
1 ) تاندينوزيس                                2) تاندونيت                                         3) تاندونيت چسبنده                                                 4 ) پاراتنوني تيس

 

8 در مواقعي كه پنجه و ساق پا نسبت به ران به سمت خارج چرخش داشته باشند ، احتمال بروز كدام آسيب بيشتر است ؟
1) منيسك داخلي
2) منيسك خارجي
3) ليگامان جانب خارجي و PCL
4) ليگامان جانب داخلي و ACL

 

9 پرنده ارتفاع رده ي سني نوجوانان از درد زانو شكايت دارد ، مشكل ورزشكار به دنبال تمرينات شديد فصل مسابقات ايجاد شده است ، در معاينه تست كشويي خلفي منفي است ، كدام عنصر درگير مي باشد ؟
1 ) رباط طرفي خارجی                                                                                 2 ) رباط سليبي خلفی
3 ) رباط كشككی                                                                                          4) منيسك داخلی

 

 

10 هنگامي كه به پارگي كامل عضله فوق خاري مشكوك هستيم ، كدام آزمايش را انجام مي دهيم ؟
1 ) بازو در 45 درجه آبداكشن و با مقاومت دادن به بازو در نزديك شدن ، درد تشديد مي شود .
2 ) بازو در 120 درجه آبداكشن ولی در هنگام پايين آوردن ، بازو سقوط يك باره مي كند .
3 ) بازو در 120 درجه آبداكشن و در مقابل چرخش داخلي ، درد آن تشديد مي شود .
4 ) با انگشتان زاويه فوقانی كتف را لمس مي كنند و درد آن تشديد مي شود .

 

 

پاسخ نامه تست های كنكور كارشناسی ارشد سراسری سال1388

اسیب ورزشی

1 ) جواب گزينه چهار مي باشد . آسيب شناسي ورزشي ، حسيني ، چاپ پنجم ويرايش اول ، صفحه 19
در تنوپريوستيت تورم و خونريزي شديد وجود ندارد . درد هنگام فعاليت تشديد مي شود و حساسيت موضعي بارز در محل التهاب وجود دارد .
2 ) جواب گزينه سه مي باشد . آسيب شناسي ورزشي ، حسيني ، چاپ پنجم ويرايش اول ، صفحه 210
بورسيت برجستگي بزرگ استخوان ران در دوندگان و بالرين ها مشاهده مي شود ( اما بهتر بود توضيحات بيشتري در سوال داده مي شد ) . بورسيت وركي به بورسيت بيكاره ها مشهور است . در بورسيت سوئز ، تورم در كشاله ران وجود دارد و خم كردن ران در مقابل فشار ( عملكرد عضله سوئز خاصره اي ) موجب تشديد درد مي شود .
3 ) جواب گزينه چهار است . آسيب شناسي ورزشي ، حسيني ، چاپ پنجم ويرايش اول ، صفحه 268 و 17
درد پايين ساق پا كه به رغم استراحت دو هفته اي همچنان باقي بماند نشانه شكستگي خستگي ناشي از فشار ( استرس فراكچر ) در استخوان مي باشد همچنين در اين آسيب در پرتو نگاري ( بعد از 2 – 4 هفته ) استخوان پريوستال جديد يا كالوس ديده مي شود.
4 ) جواب گزينه يك مي باشد . آسيب شناسي ورزشي ، حسيني ، چاپ پنجم ويرايش اول ، صفحه 277 و 278
درد در ناحيه قوزك داخلي نشانه آسيب عضله درشت ني خلفي و پارگي دلتوئيد است اما چون در اينجا حركت اينورشن مچ پا دچار ضعف و درد است بنابر اين آسيب عضله درشت ني خلفي مي باشد ( در آسيب دلتوئيد دامنه حركتي اورشن مچ پا افزايش مي يابد ) . عملكرد عضله درشت ني خلفي پلانتار فلكشن مچ پا و اينور شن است همچنين تاندون آن از قوزك داخلي مي گذرد و به استخوان ناوي در مچ پا مي چسبد .
5 ) جواب گزينه سه مي باشد . آسيب شناسي ورزشي ، حسيني ، چاپ پنجم ويرايش اول ، صفحه 104 و 284
آزمون تامسون براي پارگي تاندون آشيل است و با فشار دادن عضله دوقلو انجام مي شود كه اگر مچ پا پلانتار فلكشن پيدا كند تاندون سالم است اما در صورت عدم حركت مچ پا ، پارگي تاندون آشيل وجو دارد .

 

6 ) جواب گزينه دو مي باشد . آسيب شنااسي ورزشي ، حسيني ، چاپ پنجم ويرايش اول ، صفحه 258 و 259
ولي عارضه ي ايليوتيبيال فقط در زانو قرار دارد نه در « بازو » . اين آسيب ناشي از پرونشين ( كف پاي صاف ) در دوندگان مي باشد كه علايم آن درد در دويدن سرازيري و همچنين درد در ناحيه خارجي زانو و بالاي فوق لقمه ران مي باشد .

 

7 ) جواب گزينه يك مي باشد . آسيب شناسي ورزشي ، حسيني ، چاپ پنجم ويرايش اول ، صفحه 45
تاندونيت ، التهاب تاندون است . پاراتنونيت ، التهاب غلاف تاندون مي باشد اما آسيب مزمن تاندون كه در آن التهاب وجود ندارد ، تاندينوزيس يا تاندينوز نام دارد .
8 ) جواب گزينه يك مي باشد . آسيب شناسي ورزشي ، حسيني ، چاپ پنجم ويرايش اول ، صفحه 241
در چرخش خارجي ساق پا احتمال آسيب منيسك داخلي ، ليگامان جانب داخلي و شايد PCL وجود دارد اما تنها گزينه اي كه كامل باشد گزينه يك است زيرا گزينه سه و چهار با آسيب هاي ديگر ( كه با چرخش داخلي ساق به وجود مي آيند ) آورده شده اند .
9 ) جواب گزينه سه مي باشد و آسيب شناسي ورزشي ، حسيني ، چاپ پنجم ويرايش اول ، صفحه 250 و 251
چون تست كشويي خلفي منفي است پس رباط صليبي خلفي سالم است . نكته مهم واژه ي « پرنده ارتفاع » است زيرا آسيب زانوي پرندگان محتمل مي شود كه همان تاندونيت كشكك يا آسيب رباط كشككي مي باشد .
10 ) جواب گزينه دو مي باشد . آسيب شناسي ورزشي ، حسيني ، چاپ پنجم ويرايش اول ، صفحه 123 و 124
عملكرد عضله فوق خاري دور كردن و چرخش خارجي بازو است ، اگر دست توانايي دور كردن ( آبداكشن ) را نداشته باشد و يكباره سقوط كند پس نشانه پارگي فوق خاري مي باشد . همچنين مقاومت در مقابل چرخش خارجي موجب درد مي شود .

 

تهیه وتنظیم : اخسان صابری

اختصاصی / sportforall.ir

 

 

درباره


ارتباط با ( احسان صابری) در اینستاگرام

ارسال دیدگاه جدید

توجه داشته باشید پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد . گزینه های ستاره دار الزامی می باشد *

تماس با ما

ایمیل: ehsan.saberi@dr.com

تلفن : 09193432106

ایمیل: v.baghaei1993@gmail.com

تلفن : 09193174357

مشترک خبرنامه ما شوید